Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013
 

Zamówienia publiczne. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: „Badania ruchu turystycznego przyjazdowego (krajowego i zagranicznego) w południowej części Województwa Małopolskiego w Polsce oraz w Kraju Preszowskim na Słowacji”


Nowy Sącz: Badania ruchu turystycznego przyjazdowego (krajowego i zagranicznego) w południowej części Województwa Małopolskiego w Polsce oraz w Kraju Preszowskim na Słowacji
Numer ogłoszenia: 227420 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu , ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 18 4482610, faks 18 4482611.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcksokol.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury Województwa Małopolskiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Badania ruchu turystycznego przyjazdowego (krajowego i zagranicznego) w południowej części Województwa Małopolskiego w Polsce oraz w Kraju Preszowskim na Słowacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie na potrzeby Projektu: Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza badań ruchu turystycznego przyjazdowego (krajowego i zagranicznego) w południowej części Województwa Małopolskiego w Polsce oraz w Kraju Preszowskim na Słowacji w roku 2011 i 2012 wraz z analizą wyników, wnioskami i określeniem tendencji w tym zakresie, metodą desk research, wywiadu bezpośredniego oraz ankiety internetowej (pobór próby: TERMIN I - sierpień-październik 2011r.,TERMIN II - grudzień 2011 - luty 2012r.), mającego na celu: a) określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających obszar badań z podziałem na cześć polską i słowacką, b) określenie liczby turystów odwiedzających obszar badań z podziałem na cześć polską i słowacką, c) określenie struktury i dynamiki ruchu turystycznego na obszarze badań, d) określenie szacunkowych wpływów z turystyki dla gospodarki badanego obszaru, e) określenie charakterystyki turysty krajowego i zagranicznego odwiedzającego badany obszar, f) określenie rankingu najczęściej odwiedzanych atrakcji i produktów turystycznych na badanym obszarze, g) ocena oferty turystycznej badanego obszaru, h) określenie charakterystyki rynków zagranicznych istotnych w ruchu turystycznym przyjazdowym na badany obszar, i) dokonanie głębokiej analizy segmentacyjnej dla rynków: słowackiego po stronie polskiej, polskiego po stronie słowackiej oraz czeskiego, węgierskiego i ukraińskiego dla całego obszaru. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: a) przygotowania raportu końcowego z badań (6 egzemplarzy w formie drukowanej, oprawionej i w formie zapisu komputerowego na płycie CD/DVD w formacie MS Word i PDF) i przekazania autorskich praw majątkowych do wykonanych raportów końcowych, b) przygotowania dwóch sprawozdań bieżących z badań w języku polskim i słowackim (6 egzemplarzy w formie drukowanej, oprawionej i w formie zapisu komputerowego na płycie CD/DVD w formacie MS Word i PDF) i przekazania autorskich praw majątkowych do wykonanych sprawozdań bieżących, c) przygotowania Zamawiającemu prezentacji w formacie PowerPoint, prezentującej założenia, wyniki i wnioski z badań w polskiej i słowackiej wersji językowej i przekazania autorskich praw majątkowych do wykonanych prezentacji, d) przygotowania Zamawiającemu skrótu z raportu (3 strony formatu A4, w wersji elektronicznej, w formacie MS Word, w polskiej i słowackiej wersji językowej), prezentującego założenia, wyniki i wnioski z badań i przekazania autorskich praw majątkowych do wykonanych skrótów raportu, e) zaprezentowania badań, omówienia ich treści, skomentowania wyników podczas spotkań grup eksperckich pracujących w projekcie oraz podczas publicznych spotkań i dyskusji zorganizowanych przez Zamawiającego w związku z wykonanymi badaniami na potrzeby realizacji Projektu, na każdorazowy wniosek Zamawiającego, w terminie do 6 miesięcy od daty realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotowego badania stanowi Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ - Projekt Umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie świadczył, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych świadczy usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym, co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu badań ruchu turystycznego o wartości inwestycji min. 80 000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - wykazu wykonanych/wykonywanych usług, - dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane/są wykonywane należycie. Przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane lub wykonywane przez Wykonawców zamówienie zostało wykonane należycie lub jest wykonywane należycie muszą zawierać, co najmniej: 1) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował zamówienie, którego dokumenty dotyczą, 2) wskazanie podmiotu, na rzecz, którego realizowane było zamówienie, 3) opinię podmiotu wskazanego w pkt. 2) stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane należycie, 4) podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu wskazanego w pkt. 2).

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 - 8. 2. Zmiana może być wprowadzona jedną z następujących metod: a) Wykonawca może zaproponować zmianę przez złożenie pisemnej propozycji zmiany, która zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwoli skrócić okres realizacji umowy lub obniży koszty realizacji umowy lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego. b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmiany, jeżeli jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Projektu, i która w razie przyjęcia pozwoli skrócić okres realizacji umowy lub obniży koszty realizacji umowy lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność jej wprowadzenia wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych Instytucji zarządzających i monitorujących realizację Projektu, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmiany, spełniającą wymogi określone w ust. 2, wraz z tą propozycją przedłoży: a) opis proponowanej zmiany, b) zakres proponowanej zmiany, c) szacunki, czy i w jaki sposób zakładana zmiana wpłynie na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz d) szacunki dotyczące wpływu zmiany na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmiany, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmiany, spełniającą wymogi opisane w ust. 3. 5. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 4, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 6. Do przesłanej zmodyfikowanej propozycji zmiany mają zastosowanie postanowienia ust. 4-5. 7. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. 8. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 7 jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mcksokol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ ul. Długosza 3 33-300 Nowy Sącz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2011 godzina 14:00, miejsce: siedziba Zamawiającego - Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, w sekretariacie pok. nr 211.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko-preszowskiego pogranicza organizowany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (czas realizacji projektu do 31.08.2012), nr WTSL.02.01.00-12-057/08.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 
Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013


 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat