Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013
 

Zamówienia publiczne. Informacja o unieważnieniu postępowania na: „Badania ruchu turystycznego przyjazdowego (krajowego i zagranicznego) w południowej części Województwa Małopolskiego w Polsce oraz w Kraju Preszowskim na Słowacji”.


Nowy Sącz, dnia 5 września 2011r.

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Badania ruchu turystycznego przyjazdowego (krajowego i zagranicznego) w południowej części Województwa Małopolskiego w Polsce oraz w Kraju Preszowskim na Słowacji.

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej „Pzp”, ZamawiającyMałopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający w dniu 29.08.2011 roku, działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp, zawiadomił Wykonawców o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Badania ruchu turystycznego przyjazdowego (krajowego i zagranicznego) w południowej części Województwa Małopolskiego w Polsce oraz w Kraju Preszowskim na Słowacji, nr ref. IV-271-9/2011. W informacji tej Zamawiający wskazał, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone cztery oferty, jednakże tylko dwie z nich zostały opatrzone ceną mieszczącą się w kwocie, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Ponadto Wykonawcy zostali poinformowani, iż w toku badania ofert Zamawiający, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów (w tym dwóch Wykonawców, których oferty zawierały cenę mieszczącą się w kwocie, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia) do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, w szczególności aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4)–8) ustawy Pzp oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego (dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy Pzp. Wezwani Wykonawcy nie przedłożyli wyżej określonych dokumentów, w związku z czym Zamawiający, działając na podstawie 24 ust. 2 pkt 4 Pzp, zobowiązany był wykluczyć z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie przedłożyli wymaganych dokumentów, w konsekwencji czego należało uznać, iż nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Biorąc pod uwagę wynik niniejszego postępowania oraz szacowaną wartość przedmiotu zamówienia (kwota niższa aniżeli kwoty wskazane w art. 11 ust 8 ustawy Pzp), Zamawiający wraz z przekazaniem informacji o wyniku postępowania poinformował Wykonawców o przysługującym im prawie do wniesienia odwołania na czynności wykluczenia oraz odrzucenia ofert zgodnie z dyspozycją art. 180 ust 2 ustawy Pzp.

Do dnia podjęcia decyzji o unieważnieniu postępowania, tj. do momentu upływu terminu na wniesienie odwołania przez któregokolwiek z wykluczonych wykonawców, Zamawiający nie powziął informacji o wniesieniu odwołań.

Wobec powyższego Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, gdyż pozostałe ważne oferty, w tym oferta z najniższą ceną Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 


 
Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013


 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat