Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013
 

Zamówienia publiczne. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na: "Badania ruchu turystycznego przyjazdowego (krajowego i zagranicznego) w południowej części Województwa Małopolskiego w Polsce oraz w Kraju Preszowskim na Słowacji" na potrzeby pr


Nowy Sącz: Badania ruchu turystycznego przyjazdowego (krajowego i zagranicznego) w południowej części Województwa Małopolskiego w Polsce oraz w Kraju Preszowskim na Słowacji
Numer ogłoszenia: 354192 - 2011; data zamieszczenia: 27.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 273936 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 18 4482610, faks 18 4482611.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury Województwa Małopolskiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Badania ruchu turystycznego przyjazdowego (krajowego i zagranicznego) w południowej części Województwa Małopolskiego w Polsce oraz w Kraju Preszowskim na Słowacji.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie na potrzeby Projektu: Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza badań ruchu turystycznego przyjazdowego (krajowego i zagranicznego) w południowej części Województwa Małopolskiego w Polsce oraz w Kraju Preszowskim na Słowacji w roku 2011 i 2012 wraz z analizą wyników, wnioskami i określeniem tendencji w tym zakresie, metodą desk research, wywiadu bezpośredniego oraz ankiety internetowej (pobór próby: TERMIN I - wrzesień-październik 2011r.,TERMIN II - grudzień 2011 - luty 2012r.), mającego na celu: a) określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających obszar badań z podziałem na cześć polską i słowacką, b) określenie liczby turystów odwiedzających obszar badań z podziałem na cześć polską i słowacką, c) określenie struktury i dynamiki ruchu turystycznego na obszarze badań, d) określenie szacunkowych wpływów z turystyki dla gospodarki badanego obszaru, e) określenie charakterystyki turysty krajowego i zagranicznego odwiedzającego badany obszar, f) określenie rankingu najczęściej odwiedzanych atrakcji i produktów turystycznych na badanym obszarze, g) ocena oferty turystycznej badanego obszaru, h) określenie charakterystyki rynków zagranicznych istotnych w ruchu turystycznym przyjazdowym na badany obszar, i) dokonanie głębokiej analizy segmentacyjnej dla rynków: słowackiego po stronie polskiej, polskiego po stronie słowackiej oraz czeskiego, węgierskiego i ukraińskiego dla całego obszaru. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: a) przygotowania raportu końcowego z badań (6 egzemplarzy w formie drukowanej, oprawionej i w formie zapisu komputerowego na płycie CD/DVD w formacie MS Word i PDF) i przekazania autorskich praw majątkowych do wykonanych raportów końcowych, b) przygotowania dwóch sprawozdań bieżących z badań w języku polskim i słowackim (6 egzemplarzy w formie drukowanej, oprawionej i w formie zapisu komputerowego na płycie CD/DVD w formacie MS Word i PDF) i przekazania autorskich praw majątkowych do wykonanych sprawozdań bieżących, c) przygotowania Zamawiającemu prezentacji w formacie PowerPoint, prezentującej założenia, wyniki i wnioski z badań w polskiej i słowackiej wersji językowej i przekazania autorskich praw majątkowych do wykonanych prezentacji, d) przygotowania Zamawiającemu skrótu z raportu (3 strony formatu A4, w wersji elektronicznej, w formacie MS Word, w polskiej i słowackiej wersji językowej), prezentującego założenia, wyniki i wnioski z badań i przekazania autorskich praw majątkowych do wykonanych skrótów raportu, e) zaprezentowania badań, omówienia ich treści, skomentowania wyników podczas spotkań grup eksperckich pracujących w projekcie oraz podczas publicznych spotkań i dyskusji zorganizowanych przez Zamawiającego w związku z wykonanymi badaniami na potrzeby realizacji Projektu, na każdorazowy wniosek Zamawiającego, w terminie do 6 miesięcy od daty realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotowego badania stanowi Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Część II SIWZ - Projekt Umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko-preszowskiego pogranicza organizowany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (czas realizacji projektu do 31.08.2012), nr WTSL.02.01.00-12-057/08.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Westerpaltte 15, 31-033 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 94710,00

·         Oferta z najniższą ceną: 94710,00 / Oferta z najwyższą ceną: 303810,00

·         Waluta: PLN.

 

 

 
Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013


 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat