Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013
 

Zamówienia Publiczne. Ogłoszenie o zamówieniu-usługi. Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej dla 12 spotkań koordynacyjnych zespołów realizujących projekt oraz/lub ekspertów ze strony Liderpartnera Mało..


Nowy Sącz: Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej dla 12 spotkań koordynacyjnych zespołów realizujących projekt oraz/lub ekspertów ze strony Liderpartnera Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ oraz Partnera Projektu Samosprawnego Preszowskiego Kraju, w ramach realizacji projektu Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej, małopolsko - preszowskiego pogranicza
Numer ogłoszenia: 377442 - 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu , ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 18 4482610, faks 18 4482611.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcksokol.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury Województwa Małopolskiego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z zapewnieniem sali konferencyjnej dla 12 spotkań koordynacyjnych zespołów realizujących projekt oraz/lub ekspertów ze strony Liderpartnera Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ oraz Partnera Projektu Samosprawnego Preszowskiego Kraju, w ramach realizacji projektu Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej, małopolsko - preszowskiego pogranicza.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, obejmujących: - usługi hotelarskie polegające na zapewnieniu noclegu dla maksymalnie 12 osób podczas każdego z dwunastu dwudniowych spotkań (jedna doba noclegowa na każde spotkanie), w obiekcie, którego pokoje spełniają wymogi hotelu, co najmniej 3 gwiazdkowego lub standardem odpowiadają wymogom równoważnym, oraz który ma możliwość zapewnić gościom całodzienne wyżywienie w ramach prowadzonej działalności. Świadczenie ww. usług hotelowych obejmuje noclegi w pokojach dwuosobowych i jednoosobowych, wraz z łazienką, umeblowanych i wyposażonych standardowo, z czystą pościelą. W skład usługi hotelarskiej wchodzi również opłata klimatyczna, śniadanie serwowane w formie bufetu. Liczba osób korzystających z zakwaterowania w pokojach jedno i dwu osobowych wskazana zostanie Wykonawcy najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem każdego ze spotkań, wynikających z realizacji usługi. - usługi restauracyjne, obejmujące pełne wyżywienie to jest: Obiad w każdym dniu, dwudniowego spotkania dla maksymalnie 12 osób, składający się z przystawki, pierwszego dania (zupa lub krem), drugiego dania (ziemniaki, frytki lub inne, a do tego danie mięsne oraz surówka/surówki), soku lub kompotu oraz deseru (ciasto, lody lub inne), Kolację w formie stołu regionalnego, podczas której podawane będą produkty i specjały kuchni lokalnej podczas pierwszego dnia spotkania. Podczas uroczystej kolacji podane winny zostać: - przystawka, - zupa, - danie główne (mięsne) z dodatkami, - kawa, herbata i inne napoje, - bufet szwedzki składający się z 10 rodzajów przystawek z zawartością mięsa/wędlin oraz dań wegetariańskich w tym m.in. patery wędlin, patery serów, stół wiejski oraz sałatki, pieczywo - 2 rodzaje. W ramach każdego z posiłku winny być dostępne również posiłki wegetariańskie. W skład całodziennego wyżywienia nie wchodzi śniadanie, ponieważ stanowi ono element usługi hotelarskiej, opisanej powyżej. - usługi konferencyjne, to jest zapewnienie w ciągu dwóch dni sali konferencyjnej przez 8 godzin dziennie dla maksymalnie 12 osób (każdego dnia), wyposażonej w rzutnik z możliwością podłączenia laptopa, ekran oraz flipchart, jak również zapewnienie przerw kawowych (2 przerwy kawowe w ciągu dnia): 2 Przerwy kawowe w postaci cateringu w każdym dniu spotkania dla maksymalnie 12 osób, składającego się z kawy z ekspresu z dodatkami: cukier, mleczko do kawy, herbaty wraz z dodatkami (cytryna, cukier) oraz zimnych zakąsek (kanapeczki, ciasteczka, owoce). Wszystkie wymienione wyżej usługi muszą być świadczone w jednym obiekcie. Obiekt winien znajdować się na terenie powiatu nowosądeckiego. Jakość serwowanych potraw powinna być wysoka, charakteryzować się wysoką estetyką podania i różnorodnością. Obsługa powinna składać się z wykwalifikowanych kelnerów, ubranych w stosowne do okazji stroje. Wymagana stała obecność kelnerów w wyznaczonych godzinach świadczenia usługi. Obowiązek bieżącej dbałości kelnerów o czystość i porządek na stołach (w tym m.in. usuwanie zabrudzonych naczyń, zanieczyszczeń itd.) Wykonawca powinien używać specjalistycznego sprzętu zapewniającego świeżość i wysoką higienę podawanych potraw. Wykluczone jest użycie naczyń jednorazowego użytku. Naczynia powinny być szklane lub porcelanowe. Ostateczna liczba osób korzystający z usługi wskazana zostanie Wykonawcy najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem każdego ze spotkań, wynikających z realizacji usługi. Mając na uwadze czas trwania spotkań koordynacyjnych zespołów realizujących projekt oraz ekspertów tj. po 8 godzin dziennie, wymagane jest, aby Wykonawca posiadał możliwość organizacji czasu wolnego uczestnikom po zakończeniu zajęć, w tym np. kręgielnia, bilard, oraz stworzenia warunków do zrelaksowania się tj. otoczenie zieleni wokół hotelu/ośrodka, ścieżki spacerowe, ławki itp., przy czym wszystkie te urządzenia i dodatkowe atrakcje będą udostępniane uczestnikom spotkań, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu, przez cały okres pobytu uczestników na terenie hotelu/ośrodka. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania dodatkowych zajęć czasu wolnego, umożliwiających poznanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i rozrywkowych regionu. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Propozycji dodatkowej organizacji zajęć czasu wolnego, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, proponowane usługi, jakie posiada możliwość świadczyć w ramach organizacji czasu wolnego uczestnikom po zakończeniu zajęć. Wskazane powyżej usługi dodatkowe, powinny zostać zaoferowane Zamawiającemu w kwocie maksymalnie 70 złotych brutto na jednego uczestnika spotkania. Dodatkowa organizacja czasu wolnego, będzie wymagana jedynie podczas 5 (słownie: pięciu) spotkań koordynacyjnych zespołów realizujących projekt oraz/lub ekspertów, co zostanie określone w Planie spotkania ekspertów oraz/lub teamu projektowego stanowiącym załącznik nr 2 do Projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty Propozycji menu oraz Propozycji dodatkowej organizacji zajęć czasu wolnego, stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do SIWZ, pod rygorem odrzucenia oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0, 55.12.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz oferty wraz z formularzem cenowym oferty sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załącznik nr 1 oraz załącznik nr 1a do niniejszej SIWZ, 2) Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 4) Propozycja menu sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 5) Propozycja dodatkowej organizacji zajęć czasu wolnego sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 - 13. 2. Zmiana może obejmować: 1) pominięcie jakiejkolwiek części Usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), 2) zmiany w kolejności i terminach wykonywania poszczególnych Usług, 3) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania Usług innym zakresem Usług przy zachowaniu wymogów jakościowych zawartych w wymaganiach Zamawiającego. 3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 1) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą obniżyć koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zadania, które w razie przyjęcia pozwolą obniżyć koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust 3, wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 2) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4. 6. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 5 traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 7. Zamawiający, niezależnie od sytuacji wskazanej w § 4 ust. 2 umowy, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu spotkania przekraczającą 30 dni, w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, uniemożliwiających przeprowadzenie spotkania w terminie opisanym w § 4. W takim przypadku, Zamawiający na 10 dni przed terminem każdego spotkania, poinformuje Wykonawcę o konieczności zmiany terminu spotkania. Poinformowanie Wykonawcy o zmianach, we wskazanym wyżej terminie, nie powoduje po stronie Zamawiającego kosztów związanych ze zmianą. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości spotkań, w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku, Zamawiający na 7 dni przed terminem danego spotkania, poinformuje Wykonawcę o konieczności jego odwołania. Poinformowanie Wykonawcy o odwołaniu danego spotkania, we wskazanym wyżej terminie, nie powoduje po stronie Zamawiającego kosztów związanych z odwołaniem rezerwacji, a ponadto sprawia, iż wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, zostanie stosownie obniżone. 9. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian, z wyłączeniem tych wskazanych w ust. 7 i 8 powyżej, mają zastosowanie postanowienia ust. 5 i 6. 10. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem. 11. Zmiana nie może powodować zmiany Ceny Umowy, przy przyjęciu, których w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy. 12. Każda zmiana do Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. 13. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 12 jest nieważna.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mcksokol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2011 godzina 14:00, miejsce: siedziba Zamawiającego - Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz w sekretariacie pok. nr 211.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza, nr WTSL.02.01.00-12-057/08.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013


 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat