Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013
 

Zamówienia Publiczne. Ogłoszenie o wynikach konkursu na koncepcję pracy eksperta w ramach projektu Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja i atrakcyjności tyrystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko-preszowskiego pogranicza


Nowy Sącz: KONKURS NA KONCEPCJĘ PRACY EKSPERTA W RAMACH PROJEKTU KARPACKA MAPA PRZYGODY - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko-preszowskiego pogranicza
Numer ogłoszenia: 273238 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Czy ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229470 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 18 4482610, faks 18 4482611.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury Województwa Małopolskiego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS NA KONCEPCJĘ PRACY EKSPERTA W RAMACH PROJEKTU KARPACKA MAPA PRZYGODY - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko-preszowskiego pogranicza.
II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie koncepcji pracy eksperta w ramach Projektu Karpacka Mapa Przygody. 1.1. Koncepcja pracy eksperta stanowić będzie opis proponowanych działań eksperta w ramach jednej lub kilku poniżej wskazanych dziedzin: 1) Turystyka I - turystyka poznawcza (krajoznawcza, kulinarna, ekoturystyka itp.), turystyka wypoczynkowa (agroturystyka, turystyka rozrywkowa itp.), turystyka zdrowotna (uzdrowiskowa, medyczna, spa i wellness), turystyka religijna, turystyka biznesowa (podróże służbowe, turystyka motywacyjna) itp. 2) Turystyka II - turystyka kwalifikowana (turystyka piesza, przygodowa, tramping, backpaking, trekking, survival, turystyka ekstremalna, rowerowa, motocyklowa, narciarska, speleologiczna, jeździecka, żeglarska, kajakowa itp.), 3) Przyroda - biolodzy, zoolodzy, entomolodzy itp.; 4) Kultura - etnografowie, kulturoznawcy, antropolodzy itp., 5) Historia - archeolodzy; historycy; historycy - specjaliści w dziedzinach: sztuki, religii, historii społecznej, lokalnej itp. 6) Literatura - znawcy literatury z terenów objętych Projektem, badacze dawnych podań, legend, baśni i mitów itp., 7) Marketing i promocja - eksperci z dziedziny e-marketingu, marketingu perswazyjnego, copywritingu itp. 8) Inne - wszelkie dziedziny, w ramach, których eksperci złoża propozycje opracowania ciekawych, nowych produktów turystycznych bądź opracowań wzbogacających atrakcyjność oferty turystycznej, która stanie się treścią serwisu internetowego Karpacka Mapa Przygody lub treścią wydawnictw promujących projekt, a w szczególności: - Opracowanie fotograficznej dokumentacji projektu, - Opracowanie komputerowych modeli (flash, 3D), zgodnie z zapotrzebowaniem ekspertów. Jeżeli koncepcja dotyczy pracy eksperta w ramach więcej niż jednej spośród ww dziedzin powinno to zostać jasno wskazane w koncepcji. 1.2. Koncepcja ma na celu prezentacje sposobu i efektu pracy eksperta w ramach Projektu i powinna opisywać (nie ograniczając się tylko do dziedzin - Turystyka I i lub Turystyka II) propozycje: 1) w dziedzinie turystyki - proponowane koncepcje wydobycia, opisania oraz tam gdzie to możliwe sposoby poprawy jakości oferty turystycznej regionu bądź propozycje stworzenia nowych produktów turystycznych, mających na celu zwiększenie zainteresowania Karpatami, ze wskazaniem rozróżnienia pomiędzy turystyka poznawczą (Turystyka I) i lub turystyką kwalifikowaną (Turystyka II), 2) w dziedzinie przyrody - koncepcje wydobycia, opisania oraz tam gdzie to możliwe propozycje stworzenia nowych produktów turystycznych na podstawie wyjątkowości fauny i flory Karpat, 3) w dziedzinie kultury - koncepcje wydobycia, opisania oraz tam gdzie to możliwe propozycje stworzenia nowych produktów turystycznych na podstawie wyjątkowości dziedzictwa kulturowego - duchowego i materialnego oraz zwyczajów małopolsko - preszowskiego pogranicza, 4) w dziedzinie literatury - koncepcje wydobycia, opisania oraz tam gdzie to możliwe propozycje stworzenia nowych produktów turystycznych na podstawie wyjątkowości literatury regionalnej, podań i legend małopolsko - preszowskiego pogranicza, 5) w dziedzinie historii - koncepcje wydobycia, opisania oraz tam gdzie to możliwe propozycje stworzenia nowych produktów turystycznych na podstawie wyjątkowości historii regionu, 6) w dziedzinie marketingu i promocji - koncepcje współpracy ze wszystkimi pozostałymi grupami eksperckimi w zakresie stworzenia marketingowo - promocyjnego opracowania wytworzonego przez ekspertów materiału (ten element koncepcji powinien zawierać propozycje prezentacji treści promujących region), w taki sposób, aby wszystkie one nabrały charakteru produktów turystyki przygodowej ( turystykę przygodową należy rozumieć jako aktywną formę wypoczynku, podróże przygodowe, w których zaskakiwani jesteśmy nowymi wydarzeniami, ale także w wymiarze edukacyjnym, gdy zdobywamy nowe, frapujące informacje z różnych dziedzin związane z odwiedzanym terenem), 7) w innych dziedzinach - koncepcje wydobycia, opisania oraz tam gdzie to możliwe propozycje stworzenia nowych produktów turystycznych bądź opracowań wzbogacających atrakcyjność oferty turystycznej regionu. W szczególności koncepcja powinna wskazywać potencjalne: - formy aktywnego wypoczynku, - formy turystyki przygodowej, - innowacyjne sposoby prezentacji informacji o regionie. 1.3. Celem koncepcji jest zwięzłe zaprezentowanie sposobu pracy eksperta, której efektem będzie opracowanie treści merytorycznych na promocyjny portal internetowy pn. Karpacka Mapa Przygody prezentujący atrakcyjność Województwa Małopolskiego i Kraju Preszowskiego w różnych dziedzinach i aspektach. Opracowania autorskie będą pokazywać dotąd nieodkryte lub niewypromowane należycie miejsca, obiekty i tradycje polsko - słowackiego pogranicza, jak i te dobrze znane, które pokazane zostaną w nowatorski, niebanalny sposób, tworząc kompleksowe pakiety produktów turystycznych, tzw. Karpackie Szlaki Przygód, skierowane do różnych grup docelowych. Szlaki te będą miały charakter transgraniczny poprzez połączenie i opisanie wspólnych dla obu regionów atrakcji. Szlaki Przygód będą się składać z punktów na mapie pogranicza Małopolski i Kraju Preszowskiego (obszar objęty Programem Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2007-2013). 1.4. Koncepcja powinna zawierać zwięzłe wskazanie, w ramach dziedziny lub każdej z wybranych przez eksperta dziedzin: 1) miejsc i tematów, które staną się przedmiotem późniejszych opracowań w celu stworzenia merytorycznej zawartości portalu Karpacka Mapa Przygody (merytoryczny plan treści), 2) propozycje nowych produktów turystycznych Karpackiej Mapy Przygody, 3) propozycje identyfikacji i wyłonienia istniejących szlaków i atrakcji w celu ich włączenia w system internetowy, 4) sposobu organizacji pracy grupy eksperckiej, 5) zakres aktywności oraz autorskie propozycje Uczestnika konkursu w ramach Projektu. 1.5. Organizator oczekuje, iż prezentowane w ramach poszczególnych dziedzin, koncepcje wskazywać będą sposoby, propozycje stworzenia nowych oryginalnych produktów turystycznych. Celem przedmiotowego konkursu jest wyłonienie 20 najciekawszych koncepcji pracy ekspertów a w dalszej kolejności nawiązanie współpracy z ich twórcami. 2. Krótki opis Projektu Karpacka Mapa Przygody Projekt pn.: Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko-preszowskiego pogranicza organizowany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (czas realizacji projektu do 31.08.2012). Karpacka Mapa Przygody przyczyni się do stworzenia atrakcyjnej, ogólnodostępnej oferty turystycznej, zarówno dla mieszkańców obszaru transgranicznego, jak i turystów odwiedzających pogranicze polsko - słowackie. Karpacka Mapa Przygody to wspólny system informacyjno - promocyjny powszechnie dostępny jako portal internetowy w trzech wersjach językowych (pol., słow., ang.). Projekt zakłada przygotowanie kompleksowych pakietów produktowych tzw. Karpackich Szlaków Przygód, skierowanych do różnych grup docelowych. Treści i układ portalu będą odzwierciedlać innowacyjny sposób podejścia do promowania atrakcyjności turystycznej. Zakłada on kompleksowość (turystyka urlopowa, zdrowotna, podróże służbowe), branie pod uwagę różnych dziedzin i przestrzeni tj.: krajobraz, bioróżnorodność, ekologia, archeologia, historia, religie, dziedzictwo kulturowe (etnografia, sztuka i rękodzieło, rzemiosło, ginące zawody, produkty i kuchnia regionalna), walory uzdrowiskowe, rekreacja, sport, rozrywka itp. Poprzez nałożenie na mapę polsko - słowackiego pogranicza sieci różnorodnych atrakcji, ciekawie zestawionych, połączonych tematycznie lub terytorialnie, powstanie intrygująca oferta, która wzmocni markę turystyczną regionu. W połączeniu z pełnymi bazami danych o dostępnych obiektach, bazie noclegowej i gastronomicznej będzie to znakomite narzędzie informacji i promocji. Projekt zakłada wykorzystanie i transgraniczne połączenie istniejących oraz tworzenie nowych szlaków i atrakcji. W wyniku pracy koncepcyjnej ekspertów i partnerów projektu powstaną nowe produkty turystyczne, a w efekcie także przemysły czasu wolnego, przemysły kultury i usługi. 3. Sposób współpracy Organizatora z ekspertami: 1) wybrani eksperci pracować będą w określonych grupach tematycznych, utworzonych wg kryterium dziedzin wskazanych w pkt 1.1. powyżej, ze swoimi słowackimi odpowiednikami, których zatrudnia partner Projektu - Samosprawny Presovsky Kraj, lub indywidualnie opracowując tematy uzgodnione z Organizatorem konkursu 2) każda z grup będzie kierowana przez eksperta-supervisora wskazanego przez Organizatora spośród wszystkich ekspertów wyłonionych do pracy w danej grupie 3) grupy będą się spotykać w miarę własnych potrzeb (które należy zgłosić Organizatorowi z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem) lub na wezwanie Organizatora w miejscu wskazanym przez Organizatora, który pokryje koszty ewentualnych noclegów i wyżywienia oraz zapewni sale konferencyjne i obsługę spotkań 4) szczegółowe obowiązki ekspertów i ekspertów - supervisorów określać będą indywidualne umowy, o których mowa w pkt 11 ppkt 1 Regulaminu, podpisywane z każdym wybranym przez Sąd Konkursowy ekspertem. 4. Oczekiwane efekty współpracy z ekspertami: 1) w przypadku powierzenia przez Organizatora koordynacji pracy grupy w ramach danej dziedziny (osoby te będą zwane ekspertami-supervisorami) - podzielenie zaplanowanych tematów pomiędzy tematyczne grupy eksperckie i poszczególnych ekspertów, ustalanie terminów i planu spotkań grupy oraz kierowanie ich przebiegiem i przekazywanie Organizatorowi sprawozdań i wniosków z tych spotkań; utrzymywanie regularnych kontaktów i ścisła współpraca z ekspertami-supervisorami słowackiego Partnera Projektu wskazanymi przez Organizatora 2) eksperci w zakresie marketingu i e-promocji: opracowanie i - w miarę możliwości - ujednolicenie wszystkich opracowań eksperckich pod względem objętości, stylu itp., tak, aby całość serwisu spełniała oczekiwania współczesnego internauty i była dla niego atrakcyjnym i wygodnym źródłem zdobywania informacji.
II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.20.00-3.
SEKCJA III: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, wskazać projekt/program: Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza, nr WTSL.02.01.00-12-057/08.
SEKCJA IV: WYNIKI KONKURSU
IV.1) LICZBA UCZESTNIKÓW: 8
IV.2) NAGRODY
 • Miejsce: 1 - Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej
 • Joanna Hołda, ul. Na Rurach 26 m. 85, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.2.2) Wartość nagrody
 • Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 0,00 PLN.
IV.2) NAGRODY
 • Miejsce: 2 - Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej
 • Mariusz Bocheński, ul. 1 Brygady 36/78, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.2.2) Wartość nagrody
 • Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 0,00 PLN.
IV.2) NAGRODY
 • Miejsce: 3 - Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej
 • Grzegorz Tabasz, Rdziostów 90, 33-393 Rdziostów, kraj/woj. małopolskie.
IV.2.2) Wartość nagrody
 • Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 0,00 PLN.
IV.2) NAGRODY
 • Miejsce: 4 - Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej
 • Małgorzata Łukasik - Kogut, ul. Piątkowska 13, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.2.2) Wartość nagrody
 • Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 0,00 PLN.
IV.2) NAGRODY
 • Miejsce: 5 - Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej
 • Sławomir Mirski, ul. Św. Bartłomieja 10, 32-800 Poręba Spytkowska, kraj/woj. małopolskie.
IV.2.2) Wartość nagrody
 • Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 0,00 PLN.
IV.2) NAGRODY
 • Miejsce: 6 - Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej
 • Izabela Frączek, Nawojowa 508, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.
IV.2.2) Wartość nagrody
 • Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 0,00 PLN.
IV.2) NAGRODY
 • Miejsce: 7 - Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej
 • Zuzanna Biel, ul. Mieszczańska 12/6, 30-313 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.2.2) Wartość nagrody
 • Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 0,00 PLN.
 
 
 
Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013


 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat