Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
 
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013
 

Zamówienia publiczne. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Świadczenie usługi tłumaczenia...


Nowy Sącz: Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego z języka słowackiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski wraz z korektą Native Speaker a oraz świadczenie usługi tłumaczenia konsekutywnego z języka słowackiego na język polski oraz z języka polskiego na język słowacki, w ramach projektu pn.: Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza
Numer ogłoszenia: 18044 - 2011; data zamieszczenia: 07.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu , ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 18 4482610, faks 18 4482611.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcksokol.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury Województwa Małopolskiego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego z języka słowackiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski wraz z korektą Native Speaker a oraz świadczenie usługi tłumaczenia konsekutywnego z języka słowackiego na język polski oraz z języka polskiego na język słowacki, w ramach projektu pn.: Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi pn.: Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego z języka słowackiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski wraz z korektą Native Speaker a oraz świadczenie usługi tłumaczenia konsekutywnego z języka słowackiego na język polski oraz z języka polskiego na język słowacki, w ramach projektu pn.: Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza w następujących częściach: a) Część zamówienia nr 1 -pn.: Tłumaczenia pisemne z języka słowackiego na język polski wraz z korektą Native Speaker a b) Część zamówienia nr 2 -pn.: Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski wraz z korektą Native Speaker a c) Część zamówienia nr 3 -pn.: Tłumaczenia konsekutywne z języka słowackiego na język polski oraz z języka polskiego na język słowacki na potrzeby projektu pn.: Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia. Wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia ilości elementów - ilości stron tłumaczenia oraz spotkań grup ekspertów, mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmniejszeniu maksymalnie o 20% w odniesieniu do każdego z elementów, w stosunku do pierwotnie założonej ilości..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., których wartość nie będzie stanowić więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.53.00.00-8, 79.54.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (lub w wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z referencjami, potwierdzającymi należyte wykonanie/wykonywanie tych usług. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się: - a) Dla części zamówienia nr 1: co najmniej 3 usługi, polegające na tłumaczeniu pisemnych tekstów z języka słowackiego na język polski wraz z korektą Native Speakera (osoby, dla której język docelowy tłumaczenia jest językiem ojczystym) o łącznej wartości usług co najmniej 15.000,00 zł brutto , - b) Dla części zamówienia nr 2: co najmniej 3 usługi polegające na tłumaczeniu pisemnych tekstów z języka polskiego na język angielski wraz z korektą Native Speakera (osoby, dla której język docelowy tłumaczenia jest językiem ojczystym), o łącznej wartości usług co najmniej 30.000,00 zł brutto - c) Dla części zamówienia nr 3: co najmniej 3 usługi polegające na tłumaczeniu konsekutywnym z języka słowackiego na język polski i z polskiego na słowacki o łącznej wartości usług co najmniej 11.000,00 zł brutto o Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykazu wykonanych/wykonywanych usług oraz dokumentów (referencji), potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnej do wykonania zamówienia wiedzy i doświadczenia (o ile dotyczy), wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: a) Dla części zamówienia nr 1: - co najmniej jedną osobę Native Speakera (osobę, dla której język docelowy tłumaczenia jest językiem ojczystym) w zakresie języka polskiego, posiadającą wyższe wykształcenie filologiczne oraz doświadczenie, polegające na świadczeniu co najmniej 3 usług korekt tłumaczeń pisemnych tekstów z języka słowackiego na język polski, - co najmniej jedną osobę tłumacza pisemnego z języka słowackiego na język polski, posiadającego wyższe wykształcenie oraz doświadczenie, polegające na świadczeniu co najmniej 3 usług tłumaczeń pisemnych tekstów z języka słowackiego na język polski, b) Dla części zamówienia nr 2: - co najmniej jedną osobę Native Speakera (osoby, dla której język docelowy tłumaczenia jest językiem ojczystym) w zakresie języka angielskiego, posiadającą wyższe wykształcenie filologiczne oraz doświadczenie, polegające na świadczeniu co najmniej 3 usług korekt tłumaczeń pisemnych tekstów z języka polskiego na język angielski, - co najmniej jedną osobę tłumacza pisemnego z języka polskiego na język angielski, posiadającego wyższe wykształcenie oraz doświadczenie, polegające na świadczeniu co najmniej 3 usług tłumaczeń pisemnych tekstów z języka polskiego na język angielski, c) Dla części zamówienia nr 3: co najmniej dwie osoby tłumaczy, z których każda posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie polegające na świadczeniu co najmniej 3 usług w zakresie tłumaczeń konsekutywnych z języka słowackiego na język polski i z języka polskiego na język słowacki., o Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, informacji o osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia oraz zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy), wg formuły: spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełniania przedstawionego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu., wg formuły: spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. - Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ - Projekt umowy (Część II SIWZ) parafowany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 - 10. 2. Zmiana może obejmować: a)pominięcie jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim) b)zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług, 3. Zmiana może być wprowadzona jedną z następujących metod: a) Wykonawca może zaproponować zmianę przez złożenie pisemnej propozycji zmiany, która zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwoli skrócić okres realizacji umowy lub obniży koszty realizacji umowy lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego, b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmiany, jeżeli jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Projektu, i która w razie przyjęcia pozwoli skrócić okres realizacji umowy lub obniży koszty realizacji umowy lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność jej wprowadzenia wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych Instytucji zarządzających i monitorujących realizację Projektu, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmiany, spełniającą wymogi określone w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży: a) opis proponowanej zmiany, b) zakres proponowanej zmiany, c) szacunki, czy i w jaki sposób zakładana zmiana wpłynie na termin realizacji Przedmiotu umowy, oraz d) szacunki dotyczące wpływu zmiany na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmiany, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmiany, spełniającą wymogi opisane w ust. 4. 6. W przypadku upływu terminu podanego w ust 5, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 7. Do przesłanej zmodyfikowanej propozycji zmiany mają zastosowanie postanowienia ust 5-6. 8. Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 lub zwiększenia kwoty określonej § 12 ust. 1 przy przyjęciu, których w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy. 9. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. 10. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1- 9 jest nieważna.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mcksokol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2011 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz w sekretariacie pok. nr 211.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część Projektu pn.: Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza nr WTSL.02.01.00-12-057/08, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Tłumaczenia pisemne z języka słowackiego na język polski wraz z korektą Native Speakera.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tłumaczenia pisemne z języka słowackiego na język polski wraz z korektą Native Speakera.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski wraz z korektą Native Speakera.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski wraz z korektą Native Speakera.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Tłumaczenia konsekutywne z języka słowackiego na język polski oraz z języka polskiego na język słowacki.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tłumaczenia konsekutywne z języka słowackiego na język polski oraz z języka polskiego na język słowacki.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.54.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.08.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013


 
 
Instytut Europa Karpat · ul. Narutowicza 9a · 33-300 Nowy Sącz
tel. (018) 443 43 07 · fax. (018) 442 39 06 · email: instytut@europakarpat.pl
© Instytut Europa Karpat